Wedstrijdreglement

Reglement Go With The Velo | PROJECTOPROEP

Artikel 1. — Deelnemen

Cera, KBC en Mobiel 21 willen zoveel mensen op de fiets krijgen in Vlaanderen en Brussel. Hiertoe lanceren deze drie partners de projectoproep 'Go With The Velo'.

Deelname aan deze projectoproep is gratis. Kosten voor het internetverkeer van en naar de Go With The Velo-website zijn voor rekening van de deelnemer(s).

Om geldig te kunnen deelnemen moet je een project finaal indienen via www.gowiththevelo.be tussen 8 januari en 1 mei 2020.

De hoofdindiener kan zowel een individu, organisatie, school, bedrijf of feitelijke vereniging zijn. Indien het een individu betreft, dient deze persoon meerderjarig te zijn op het ogenblik van de indiening.

Door deelname aan deze projectoproep aanvaardt elke deelnemer zonder enig voorbehoud of beperking alle bepalingen van dit reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren (Cera, KBC, Mobiel 21) kunnen nemen.

De lijst van laureaten kan geen voorwerp uitmaken van betwisting.

Het reglement van toepassing op deze wedstrijd wordt gepubliceerd op de website www.gowiththevelo.be.

Go With The Velo kan het wedstrijdreglement wijzigen door hiervan melding te maken op deze site, indien bijzondere omstandigheden of het correcte verloop van de projectoproep dit vereisen.

Deelname aan deze projectoproep impliceert dat je volledig akkoord gaat met heel het reglement.

Artikel 2. — Deelnemingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen aan deze projectoproep:

- dien je een aanvraagformulier finaal in via het digitale indienformulier op www.gowiththevelo.be vanaf 8 januari tot 1 mei 2020.

- de hoofdindiener(s) is / zijn woonachtig in Vlaanderen of Brussel

- de fietsinitiatieven dienen plaats te vinden tussen 1 maart en 30 september 2020 in Vlaanderen of Brussel, mits respect voor de Corona-maatregelen.

- de fietsinitiatieven dienen zoveel mogelijk Vlamingen en Brusselaars meer op de fiets te krijgen voor functionele verplaatsingen.

- per initiatiefnemer kan slechts 1 projectvoorstel per oproepronde worden ingediend.

Artikel 3. — verloop van de projectoproep

De Go With The Velo projectoproep verloopt in 3 fasen:

3.1. Fase 1: Finaal indienen van de projectvoorstellen via www.gowiththevelo.be tussen 8 januari en 17 februari 2020 voor de eerste oproepronde of tot 1 mei 2020 voor de tweede oproepronde.

De projectvoorstellen zijn enkel geldig indien ze finaal ingediend worden via het hiertoe voorziene digitale indieningsformulier op www.gowiththevelo.be.

3.2. Fase 2: Jurering van de eerste selectie met maximum 10 laureaten door een onafhankelijke jury, met bekendmaking van de laureaten op uiterlijk 16 maart. De laureaten krijgen een steunbedrag van maximum 1000 euro.

Na een check op de deelnemingsvoorwaarden (cfr. Artikel 2), worden de dossiers voorgelegd aan een onafhankelijke jury. Elk dossier wordt door minstens drie juryleden gelezen en beoordeeld.

De selectiecriteria van de jury zijn:

 • Realistische haalbaarheid en communicatieskills van het initiatief
 • Het initiatief kan tussen 1 maart en 30 september 2020 verwezenlijkt worden mits respect voor de Corona-maatregelen.
 • Het initiatief bereikt zoveel mogelijk mensen
 • Het initiatief motiveert zoveel mogelijk Brusselaars en Vlamingen om vaker te fietsen
 • Het initiatief zet in op functionele fietsverplaatsingen

De jury heeft extra aandacht voor een aantal troeven:

 • Inzet op mobiliteitsproblemen (vb: leren fietsen, fietsherstel, fietsbezit,..)
 • Samenwerking tussen verschillende organisaties
 • Blijvende impact van het initiatief na onze steun
 • Aandacht voor kwetsbare doelgroepen
 • Aandacht voor grotere afstanden door combinatie fietsgebruik met openbaar of gedeeld vervoer

3.3 Fase 3: Start uitvoering van de initiatieven waarvan maximum 20 grote in Vlaanderen en Brussel tussen 1 maart en 30 september.

Ten laatste op 16 maart (eerste oproepronde) en 20 mei (tweede oproepronde) worden de laureaten en niet-laureaten van de projectoproep Go With The Velo op de hoogte gebracht van de beslissing van de jury. Dit gebeurt per mail via het opgegeven e-mailadres in het projectdossier. De laureaten worden verwacht aanwezig te zijn op een eventuele prijsuitreiking.

Ten laatste op 1 april (eerste oproepronde) en 1 juni (tweede oproepronde) zullen de laureaten een mail ontvangen waarin de projectsteun bevestigd wordt.

Go With The Velo kan de toegekende steunbedragen enkel uitbetalen na de realisering van het fietsinitiatief (maw geen pre-financiering). Elke initiatiefnemer dient hiertoe een inhoudelijk verslag in te vullen en de nodige verantwoordingsstukken toe te voegen ter staving.

De toegewezen financiële steun wordt enkel besteed aan communicatie, vorming en catering, cfr het budget opgesteld in het projectvoorstel in fase 1, zoals goedgekeurd door de jury in fase 2.

3.4 Fase 4: Jurering van de tweede en laatste selectie voor een totaal van maximum 20 laureaten, inclusief de maximum 10 laureaten uit de eerste selectie, met bekendmaking van de laureaten op uiterlijk 28 mei.

Artikel 4. — Auteursrechten

De ingezonden beelden voor de projectoproep Go With The Velo kunnen door Cera, KBC en Mobiel 21 onbeperkt gebruikt worden in de verschillende communicatiedragers van Go With The Velo en zonder beperking in tijd, zonder dat hiervoor auteursrechten betaald moeten worden.

Deelnemers mogen alleen beelden insturen waarvan zij over alle auteursrechten beschikken. In die hoedanigheid moeten zij de goedkeuring hebben van alle derden die betrokken waren bij de opname van het ingezonden beeld en/of van derden die menen ten opzichte van hem/haar een recht van welke aard dan ook te kunnen uitoefenen.

Deelnemers garanderen dat hun inzendingen originele en onuitgegeven beelden zijn (het is verboden om bestaand werk te kopiëren). In het algemeen geeft iedere deelnemer aan de organisator de garantie dat er tegen geen enkel beeld beroep aangetekend kan worden, een actie ondernomen of klacht neergelegd kan worden naar aanleiding van het uitoefenen van overgedragen rechten.

Artikel 5. — Facebook / Instagram / website/ #gowiththevelo

Go With The Velo kan (een selectie van de) ingezonden beelden op haar sociale media plaatsen, waaronder Facebook, Instagram en www.gowiththevelo.be

Door het gebruik van #gowiththevelo op haar eigen communicatiekanalen dan wel op de kanalen van Go With The Velo verleent de deelnemer de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van Go With The Velo en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Go With TheVelo te verwerken, alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren. De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart Go With The Velo tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechterlijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

Artikel 6. — Verantwoordelijkheid

Go With The Velo is niet verantwoordelijk in geval van problemen met het internet die mogelijk kunnen leiden tot een laattijdige deelname, hetzij tot beschadiging of verlies of van ingezonden gegevens, en behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de projectoproep aan te passen, te verlengen of te annuleren.

Deelnemende laureaten voorzien bij de uitvoering van hun projecten in hun eigen verzekeringsdekking.

Artikel 7. — Privacy

Go With The Velo kan gebruik maken van e-mailadressen die ze ontvangen heeft om de geïnteresseerden van de projectoproep te informeren over andere duurzame initiatieven van Cera, KBC en Mobiel 21.

De juridische voorschriften met betrekking tot de privacy worden in dit kader uiteraard in acht genomen.

Artikel 8. — Slotbepalingen

Go With The Velo kan de voorwaarden van deze projectoproep op ieder moment wijzigen en kan de projectoproep ook op ieder moment beëindigen.

Artikel 9. — Organisator: Cera, KBC en Mobiel 21

Go With The Velo is een initiatief van Cera, KBC en Mobiel 21 om Vlaanderen en Brussel meer op de fiets te krijgen.

Reglement Go With The Velo | MAANDELIJKSE GIVE AWAYS

Organisatie

Cera CV, Muntstraat 1 3000 Leuven is de organisator van de wedstrijd. De organisator doet voor het ontwikkelen van de wedstrijd en het opzetten en verwerken van de gegevens van de wedstrijd een beroep op het Go With The Velo campagneteam.

De wedstrijd loopt van januari tot september 2020, telkens een week vanaf de 14de van de maand en meer concreet volgens cfr 2.4. De extra give away met buff's van WOWOW loopt slechts 24 uur en is hierbij een uitzondering om op de Corona actualiteit in te spelen.

2. Voorwaarden voor deelname

2.1. Aan de wedstrijd kan je deelnemen zonder aankoopverplichting.

2.2 Alleen natuurlijke personen met verblijfplaats in België kunnen deelnemen. Personen die meewerken aan de organisatie van deze wedstrijd, zowel van Cera CV als van de KBC-groep of Mobiel 21, kunnen niet deelnemen.

2.3 Er is maar één deelname mogelijk per persoon en per adres. Bij meerdere deelnames gelden alleen de resultaten van de eerste deelname. De organisatoren kunnen op ieder moment aan de deelnemers vragen om hun identiteit te bewijzen.

2.4 Je kan enkel deelnemen via een reactie onder het betreffende publieke bericht op de Go With The Velo facebookpagina of instagramaccount in de hieronder vermelde periodes. De reactie moet een antwoord zijn op de vraag :

 • 14 tot 31 januari 2020: “Tag een fietsheld waarmee je graag de koude trotseert en maak kans op 2 paar fietswanten!” > Bekendmaking van 10 winnaars op 3 februari 2020.
 • 14 tot 21 februari 2020: “Tag een fietser die graag gezien wordt en maak kans op 2 lovelights!” > Bekendmaking van 10 winnaars op 24 februari 2020.
 • 14 tot 21 maart 2020: “Tag een fietser die wat extra warmte op de fiets kan gebruiken en maak kans op 2 wollen buff's van VAUDE!” > Bekendmaking van 10 winnaars op 23 maart 2020.
 • 25 maart 12u tot 26 maart 12u 2020: "Ben of ken jij een zorgverlener die naar het werk fietst? @WOWOW geeft 50 buff’s weg als extra steun voor onderweg! Tag wie er volgens jou eentje verdient en maak kans op 2 buff’s voor jou en je favoriete zorgverlener." > Bekendmaking van 25 winnaars op 26 maart.
 • 14 tot 21 april 2020: “Tag een felle fietser en maak kans op 2 monkeylights!” > Bekendmaking van 10 winnaars op 22 april 2020.
 • 10 tot 17 mei 2020: “Tag een dappere mama op de fiets en maak kans op fluohesjes van WOWOW voor haar en haar kids!” > Bekendmaking van 50 winnaars op 18 mei 2020.
 • 14 tot 21 juni 2020: “Tag een fietsheld van een papa en maak kans op exclusieve T-shirts van GWTV voor hem en zijn kids” > Bekendmaking van 10 winnaars op 22 juni 2020.
 • 14 tot 21 juli 2020: “Tag een fietser waar je graag mee gaat shoppen en maak kans op 2 waterdichte fietstassen van VAUDE!” > Bekendmaking van 10 winnaars op 22 juli 2020.
 • 14 tot 21 augustus 2020: “Tag een fietser die zich klaar maakt voor het nieuwe schooljaar en maak kans op 2 rugzakovertrekken van WOWOW!” > Bekendmaking van 10 winnaars op 24 augustus 2020.
 • 14 tot 21 september 2020: “Tag een leerkracht die naar school fietst en maak kans op spaakreflectoren van WOWOW voor zijn of haar klas!” > Bekendmaking van 10 winnaars op 22 september 2020.

Het antwoord mag vergezeld zijn van een foto of video. Tag hierbij je fietsmaatje en like de Facebookpagina’s van Go With The Velo. De deelnemers mogen in hun reacties geen teksten, foto’s, filmpjes of enig ander materiaal gebruiken die een inbreuk kunnen plegen op of afbreuk kunnen doen aan intellectuele rechten in het kader van deze wedstrijd, en in het bijzonder om de geposte teksten, foto’s, filmpjes of enig ander materiaal van de deelnemers samen met de naam van de deelnemers te plaatsen op de Facebook-, Twitter- en/of Instagrampagina Go With The Velo of Cera. Dit gebruik wordt beperkt tot een periode van één jaar na het beëindigen van deze wedstrijd. Zover vereist is, doen de deelnemers afstand van alle mogelijke rechten die een wet of enige andere dwingende bepaling hen ter zake toekent.

2.5 Na afloop van de wedstrijdperiode kiest een jury, bestaande uit medewerkers van de organisatoren, uit de deelnemers het vernoemde aantal (cfr 2.4) winnaars per wedstrijd op basis van het meest leuke en originele karakter van het gedeelde verhaal. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.

3. Prijs

3.1. De prijzenpot bestaat uit de hierboven vernoemde materialen (cfr 2.4).

3.2. De prijs die gewonnen wordt, kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

3.3. De organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn niet aansprakelijk voor incidenten die voortkomen uit de aanvaarding en het gebruik van de prijs door de winnaar. Voormelde personen kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

3.4. De organisatoren brengen de winnaar via een reactie op Facebook of Instagram op de hoogte: Als de winnaar niet reageert binnen 1 week na die kennisgeving, vervalt zijn recht op de prijs definitief. De prijs is dan terug beschikbaar voor de organisatoren.

3.5. De organisatoren, de door haar bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies) bij toezending van de prijs aan een winnaar.

4. Intellectuele rechten

De winnaars geven de kosteloze toestemming om hun naam te gebruiken, inclusief publiek te maken via alle middelen en media, voor alle publicitaire doeleinden die betrekking hebben op deze wedstrijd. Dit gebruik wordt beperkt tot een periode van één jaar na het einde van deze wedstrijd. De winnaars doen afstand van alle mogelijke rechten die een wet of enige andere dwingende bepaling hen hierrond toekent. In sommige gevallen nemen de organisatoren bij de overhandiging van de prijs een aantal foto’s. In die gevallen geldt het voorgaande ook voor deze foto’s.

5. Sancties bij misbruik of inbreuken

In geval van misbruik, misleiding, bedrog (bv. deelnemen met ongeldige of vervalste persoonsgegevens) of inbreuk op dit reglement, hebben de organisatoren het recht om de betrokken deelnemer uit te sluiten. De deelnemer kan hierbij geen rechten doen gelden ten aanzien van de organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers. De organisatoren hebben in die gevallen ook het recht om: (i) de teruggave te vorderen van een eventueel al overhandigde prijs, en Internal (ii) een schadevergoeding te eisen voor de door de organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers geleden schade (inclusief imagoschade).

6. Klachten

Elke klacht in verband met de wedstrijd moet binnen de 7 werkdagen na de feiten naar het volgende e-mailadres gestuurd worden: stephanie.desmet@cera.coop. De organisatoren behandelen enkel de klachten die via e-mail naar het eerder vernoemde adres en binnen die termijn ingediend zijn. De organisatoren beoordelen de klacht en doen er een definitieve uitspraak over.

7. Persoonsgegevens

De organisatoren gebruiken de gegevens die via deze wedstrijd verzameld worden om te controleren of je voldoet aan de deelnamevoorwaarden en voor de levering van de prijs als je gewonnen hebt. Meer informatie over uw rechten, de aanspreekpunten in verband met privacy en de bewaartermijn van de gegevens vindt u in de algemene privacyverklaring van Cera CV. U vindt ze op https://www.cera.coop/nl/Particulieren/Over-Cera/Privacy.

8. Aanvaarding reglement

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement en met de beslissingen die de organisatoren in verband met de wedstrijd nemen.

9. Wijziging of annulering van de wedstrijd

9.1. De organisatoren kunnen de looptijd van de wedstrijd wijzigen, de invulling van de wedstrijd wijzigen of de wedstrijd volledig stopzetten, wanneer organisatorische of uitzonderlijke omstandigheden dit rechtvaardigen. Als er wijzigingen zijn, zullen de organisatoren deze verwerken in een aangepast wedstrijdreglement. De organisatoren zullen dit bekend maken via de gebruikte en gepaste kanalen.

9.2. De organisatoren, noch bij de wedstrijd betrokken derden noch hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn aansprakelijk voor de stopzetting of wijziging van de wedstrijd. Die beperking geldt niet voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatoren, de betrokken derden of een van hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers.

10. Aansprakelijkheid

De organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers, kunnen in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook. Dit geldt ook voor technische onderbrekingen of gebreken, voor vertragingen in het internetverkeer of verlies of beschadiging van verstuurde gegevens, of voor uitsluitingen van de wedstrijd. Die beperking geldt niet voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatoren, de betrokken derden of één van hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers.

11. Communicatie

De organisatoren zijn niet verplicht om op een andere manier over de wedstrijd te communiceren dan in dit wedstrijdreglement is bepaald.

12. Diverse bepalingen

12.1 De deelnemer doet uitdrukkelijk afstand van elk recht om de geldigheid of de bewijswaarde van per e-mail verstuurde informatie en/of berichten aan te vechten louter omdat ze per e-mail verstuurd zijn. Dit staat los van het recht van de deelnemer om bewijs van het tegendeel te leveren.

12.2 Als de rechter een bepaling van dit reglement ongeldig of niet afdwingbaar zou verklaren, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. Indien nodig wordt voorzien in een geldige, inhoudelijk vergelijkbare vervangende bepaling.

12.3 Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting zijn de Belgische rechtbanken bevoegd. Verantwoordelijk uitgever: Cera CV, Munstraat 1, 3000 Leuven.

Reglement Go With The Velo | GIVE AWAY in ENGAGE magazine

Organisatie

Cera CV, Muntstraat 1 3000 Leuven is de organisator van de wedstrijd. De organisator doet voor het ontwikkelen van de wedstrijd en het opzetten en verwerken van de gegevens van de wedstrijd een beroep op het Go With The Velo campagneteam.

De wedstrijd loopt van 27 april tot 1 juni 2020.

2. Voorwaarden voor deelname

2.1. Aan de wedstrijd kan je deelnemen zonder aankoopverplichting.

2.2 Alleen natuurlijke personen met verblijfplaats in België kunnen deelnemen. Personen die meewerken aan de organisatie van deze wedstrijd, zowel van Cera CV als van de KBC-groep of Mobiel 21, kunnen niet deelnemen.

2.3 Er is maar één deelname mogelijk per persoon. Bij meerdere deelnames gelden alleen de resultaten van de eerste deelname. De organisatoren kunnen op ieder moment aan de deelnemers vragen om hun identiteit te bewijzen.

2.4 Je kan enkel deelnemen door een leuke fietsfoto te plaatsen op je eigen publieke instagramprofiel met vermelding #ceragram in de tekst die je bij de foto plaatst. Zo ontvangen wij je deelname en kunnen we je contacteren indien je gewonnen hebt.

De deelnemers mogen in hun deelname geen teksten, foto’s of enig ander materiaal gebruiken die een inbreuk kunnen plegen op of afbreuk kunnen doen aan intellectuele rechten in het kader van deze wedstrijd.

Door deelname aan deze wedstrijd stem je ermee in dat Go With The Velo je deelnemende foto gebruikt voor promotie van de campagne. Dit gebruik wordt beperkt tot een periode van één jaar na het beëindigen van de wedstrijd. Zover vereist is, doen de deelnemers afstand van alle mogelijke rechten die een wet of enige andere dwingende bepaling hen ter zake toekent.

2.5 Na afloop van de wedstrijdperiode kiest een jury, bestaande uit medewerkers van de organisatoren, uit de deelnemers 100 winnaars op basis van het meest leuke en originele karakter onder de deelnemende foto's. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.

3. Prijs

3.1. De prijzenpot bestaat uit 100 rugzakovertrekken van WOWOW met bedrukte branding van Go With The Velo. Iedere winnaar wint 1 rugzakovertrek.

3.2. De prijs die gewonnen wordt, kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

3.3. De organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn niet aansprakelijk voor incidenten die voortkomen uit de aanvaarding en het gebruik van de prijs door de winnaar. Voormelde personen kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

3.4. De organisatoren brengen de winnaar op de hoogte via een reactie op hun deelnemende post: Als de winnaar niet reageert binnen die werkweek na die kennisgeving, vervalt zijn recht op de prijs definitief. De prijs is dan terug beschikbaar voor de organisatoren.

3.5. De organisatoren, de door haar bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies) bij toezending van de prijs aan een winnaar.

4. Intellectuele rechten

De winnaars geven de kosteloze toestemming om hun naam te gebruiken, inclusief publiek te maken via alle middelen en media, voor alle publicitaire doeleinden die betrekking hebben op deze wedstrijd. Dit gebruik wordt beperkt tot een periode van één jaar na het einde van deze wedstrijd. De winnaars doen afstand van alle mogelijke rechten die een wet of enige andere dwingende bepaling hen hierrond toekent. In sommige gevallen nemen de organisatoren bij de overhandiging van de prijs een aantal foto’s. In die gevallen geldt het voorgaande ook voor deze foto’s.

5. Sancties bij misbruik of inbreuken

In geval van misbruik, misleiding, bedrog (bv. deelnemen met ongeldige of vervalste persoonsgegevens) of inbreuk op dit reglement, hebben de organisatoren het recht om de betrokken deelnemer uit te sluiten. De deelnemer kan hierbij geen rechten doen gelden ten aanzien van de organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers. De organisatoren hebben in die gevallen ook het recht om: (i) de teruggave te vorderen van een eventueel al overhandigde prijs, en Internal (ii) een schadevergoeding te eisen voor de door de organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers geleden schade (inclusief imagoschade).

6. Klachten

Elke klacht in verband met de wedstrijd moet binnen de 7 werkdagen na de feiten naar het volgende e-mailadres gestuurd worden: stephanie.desmet@cera.coop. De organisatoren behandelen enkel de klachten die via e-mail naar het eerder vernoemde adres en binnen die termijn ingediend zijn. De organisatoren beoordelen de klacht en doen er een definitieve uitspraak over.

7. Persoonsgegevens

De organisatoren gebruiken de gegevens die via deze wedstrijd verzameld worden om te controleren of je voldoet aan de deelnamevoorwaarden en voor de levering van de prijs als je gewonnen hebt. Meer informatie over uw rechten, de aanspreekpunten in verband met privacy en de bewaartermijn van de gegevens vindt u in de algemene privacyverklaring van Cera CV. U vindt ze op https://www.cera.coop/nl/Particulieren/Over-Cera/Privacy.

8. Aanvaarding reglement

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement en met de beslissingen die de organisatoren in verband met de wedstrijd nemen.

9. Wijziging of annulering van de wedstrijd

9.1. De organisatoren kunnen de looptijd van de wedstrijd wijzigen, de invulling van de wedstrijd wijzigen of de wedstrijd volledig stopzetten, wanneer organisatorische of uitzonderlijke omstandigheden dit rechtvaardigen. Als er wijzigingen zijn, zullen de organisatoren deze verwerken in een aangepast wedstrijdreglement. De organisatoren zullen dit bekend maken via de gebruikte en gepaste kanalen.

9.2. De organisatoren, noch bij de wedstrijd betrokken derden noch hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn aansprakelijk voor de stopzetting of wijziging van de wedstrijd. Die beperking geldt niet voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatoren, de betrokken derden of een van hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers.

10. Aansprakelijkheid

De organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers, kunnen in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook. Dit geldt ook voor technische onderbrekingen of gebreken, voor vertragingen in het internetverkeer of verlies of beschadiging van verstuurde gegevens, of voor uitsluitingen van de wedstrijd. Die beperking geldt niet voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatoren, de betrokken derden of één van hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers.

11. Communicatie

De organisatoren zijn niet verplicht om op een andere manier over de wedstrijd te communiceren dan in dit wedstrijdreglement is bepaald.

12. Diverse bepalingen

12.1 De deelnemer doet uitdrukkelijk afstand van elk recht om de geldigheid of de bewijswaarde van per e-mail verstuurde informatie en/of berichten aan te vechten louter omdat ze per e-mail verstuurd zijn. Dit staat los van het recht van de deelnemer om bewijs van het tegendeel te leveren.

12.2 Als de rechter een bepaling van dit reglement ongeldig of niet afdwingbaar zou verklaren, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. Indien nodig wordt voorzien in een geldige, inhoudelijk vergelijkbare vervangende bepaling.

12.3 Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting zijn de Belgische rechtbanken bevoegd. Verantwoordelijk uitgever: Cera CV, Munstraat 1, 3000 Leuven.