Wedstrijdreglement

Reglement Go With The Velo | PROJECTOPROEP

Artikel 1. — Deelnemen

Cera, KBC en Mobiel 21 willen zoveel mensen op de fiets krijgen in Vlaanderen en Brussel. Hiertoe lanceren deze drie partners de projectoproep 'Go With The Velo'.

Deelname aan deze projectoproep is gratis. Kosten voor het internetverkeer van en naar de Go With The Velo-website zijn voor rekening van de deelnemer(s).

Om geldig te kunnen deelnemen moet je een project finaal indienen via www.gowiththevelo.be tussen 8 januari en 1 mei 2020 of voor de extra projectoproep tussen 27 mei en 28 juni op www.cera.be.

De hoofdindiener kan zowel een individu, organisatie, school, bedrijf of feitelijke vereniging zijn. Indien het een individu betreft, dient deze persoon meerderjarig te zijn op het ogenblik van de indiening.

Door deelname aan deze projectoproep aanvaardt elke deelnemer zonder enig voorbehoud of beperking alle bepalingen van dit reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren (Cera, KBC, Mobiel 21) kunnen nemen.

De lijst van laureaten kan geen voorwerp uitmaken van betwisting.

Het reglement van toepassing op deze wedstrijd wordt gepubliceerd op de website www.gowiththevelo.be.

Go With The Velo kan het wedstrijdreglement wijzigen door hiervan melding te maken op deze site, indien bijzondere omstandigheden of het correcte verloop van de projectoproep dit vereisen.

Deelname aan deze projectoproep impliceert dat je volledig akkoord gaat met heel het reglement.

Artikel 2. — Deelnemingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen aan deze projectoproep:

- dien je een aanvraagformulier finaal in via het digitale indienformulier op www.gowiththevelo.be vanaf 8 januari tot 1 mei 2020 of voor de extra projectoproep tussen 27 mei en 28 juni op www.cera.be.

- de hoofdindiener(s) is / zijn woonachtig in Vlaanderen of Brussel

- de fietsinitiatieven dienen plaats te vinden tussen 1 maart en 31 oktober 2020 in Vlaanderen of Brussel, mits respect voor de Corona-maatregelen. Omwille van de Corona-maatregelen werd de actieperiode verlengd tot en met oktober in plaats van september 2020. Zo hopen we de fietsacties optimaal te kunnen neerzetten eens de maatregelen het weer toelaten.

- de fietsinitiatieven dienen zoveel mogelijk Vlamingen en Brusselaars meer op de fiets te krijgen voor functionele verplaatsingen en bij de extra projectoproep met betrekking tot woon-werkverkeer.

- per initiatiefnemer kan slechts 1 projectvoorstel per oproepronde worden ingediend.

Artikel 3. — verloop van de projectoproep

3.1. Eerste en Tweede oproepronde
Finaal indienen van de projectvoorstellen via www.gowiththevelo.be tussen 8 januari en 17 februari 2020 voor de eerste oproepronde of tot 1 mei 2020 voor de tweede oproepronde. De projectvoorstellen zijn enkel geldig indien ze finaal ingediend worden via het hiertoe voorziene digitale indieningsformulier op www.gowiththevelo.be.

De laureaten van de eerste oproepronde worden uiterlijk 16 maart 2020 bekend gemaakt. De laureaten van de tweede oproepronde volgen uiterlijk 27 mei 2020.

3.2. Extra oproepronde 'Samen Fietsen naar het Werk'
Finaal indienen van de projectvoorstellen via www.cera.be tussen 27 mei en 28 juni 2020. De projectvoorstellen zijn enkel geldig indien ze finaal ingediend worden via het hiertoe voorziene digitale indieningsformulier op www.cera.be

De laureaten van de extra projectoproep worden uiterlijk 22 juli 2020 bekend gemaakt.

3.3 Jurering

Na een check op de deelnemingsvoorwaarden (cfr. Artikel 2), worden de dossiers voorgelegd aan een onafhankelijke jury. Elk dossier wordt door minstens drie juryleden gelezen en beoordeeld.

De jury selecteert maximum 10 laureaten bij de eerste oproepronde, de tweede oproepronde en de extra projectoproep om deze editie tot een totaal van maximum 20 leureaten te komen. De laureaten krijgen een steunbedrag van maximum 1000 euro.

De selectiecriteria van de jury zijn:

 • De fietsactie wordt neergezet tegen uiterlijk 31 oktober 2020, mits respect voor de Corona-maatregelen. Enkel de afgesproken onkosten binnen deze periode kunnen worden terugbetaald.
 • De fietsactie motiveert zoveel mogelijk Vlamingen en Brusselaars om vaker de fiets te nemen voor dagdagelijkse verplaatsingen en bij de extra projectoproep met betrekking tot woon-werkverkeer. Het actiebudget wordt dus niet ingezet ter ondersteuning van recreatieve fietstochtjes.
 • De fietsactie zet duurzaam en positief in op gedragsverandering op lange termijn. Beloon fietsers met een actie en/of incentive waar ze een langere periode van kunnen genieten.
 • De fietsactie wordt communicatief sterk uitgedragen en inspireert nog vele andere gelijkaardige organisaties om ook zo'n straffe fietsactie op de pedalen te zetten.

De jury heeft extra aandacht voor een aantal troeven:

 • Inzet op mobiliteitsproblemen (vb: leren fietsen, fietsherstel, fietsbezit,..)
 • Samenwerking tussen verschillende organisaties
 • Blijvende impact van het initiatief na onze steun
 • Aandacht voor kwetsbare doelgroepen
 • Aandacht voor grotere afstanden door combinatie fietsgebruik met openbaar of gedeeld vervoer

3.4 Actiefase: Start uitvoering van de initiatieven waarvan maximum 20 grote in Vlaanderen en Brussel tussen 1 maart en 31 oktober.

Ten laatste 3 weken na het aflsuiten van de projectoproep worden de laureaten op de hoogte gebracht van de beslissing van de jury. Dit gebeurt per mail via het opgegeven e-mailadres in het projectdossier.

Go With The Velo kan de toegekende steunbedragen enkel uitbetalen na de realisering van het fietsinitiatief (maw geen pre-financiering). Elke initiatiefnemer dient hiertoe een inhoudelijk verslag in te vullen en de nodige verantwoordingsstukken toe te voegen ter staving.

De toegewezen financiële steun wordt enkel besteed aan communicatie, vorming en catering, cfr het budget opgesteld in het projectvoorstel, zoals goedgekeurd door de jury.

Artikel 4. — Auteursrechten

De ingezonden beelden voor de projectoproep Go With The Velo kunnen door Cera, KBC en Mobiel 21 onbeperkt gebruikt worden in de verschillende communicatiedragers van Go With The Velo en zonder beperking in tijd, zonder dat hiervoor auteursrechten betaald moeten worden.

Deelnemers mogen alleen beelden insturen waarvan zij over alle auteursrechten beschikken. In die hoedanigheid moeten zij de goedkeuring hebben van alle derden die betrokken waren bij de opname van het ingezonden beeld en/of van derden die menen ten opzichte van hem/haar een recht van welke aard dan ook te kunnen uitoefenen.

Deelnemers garanderen dat hun inzendingen originele en onuitgegeven beelden zijn (het is verboden om bestaand werk te kopiëren). In het algemeen geeft iedere deelnemer aan de organisator de garantie dat er tegen geen enkel beeld beroep aangetekend kan worden, een actie ondernomen of klacht neergelegd kan worden naar aanleiding van het uitoefenen van overgedragen rechten.

Artikel 5. — Facebook / Instagram / website/ #gowiththevelo

Go With The Velo kan (een selectie van de) ingezonden beelden op haar sociale media plaatsen, waaronder Facebook, Instagram en www.gowiththevelo.be

Door het gebruik van #gowiththevelo op haar eigen communicatiekanalen dan wel op de kanalen van Go With The Velo verleent de deelnemer de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van Go With The Velo en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Go With TheVelo te verwerken, alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren. De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart Go With The Velo tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechterlijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

Artikel 6. — Verantwoordelijkheid

Go With The Velo is niet verantwoordelijk in geval van problemen met het internet die mogelijk kunnen leiden tot een laattijdige deelname, hetzij tot beschadiging of verlies of van ingezonden gegevens, en behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de projectoproep aan te passen, te verlengen of te annuleren.

Deelnemende laureaten voorzien bij de uitvoering van hun projecten in hun eigen verzekeringsdekking.

Artikel 7. — Privacy

Go With The Velo kan gebruik maken van e-mailadressen die ze ontvangen heeft om de geïnteresseerden van de projectoproep te informeren over andere duurzame initiatieven van Cera, KBC en Mobiel 21.

De juridische voorschriften met betrekking tot de privacy worden in dit kader uiteraard in acht genomen.

Artikel 8. — Slotbepalingen

Go With The Velo kan de voorwaarden van deze projectoproep op ieder moment wijzigen en kan de projectoproep ook op ieder moment beëindigen.

Artikel 9. — Organisator: Cera, KBC en Mobiel 21

Go With The Velo is een initiatief van Cera, KBC en Mobiel 21 om Vlaanderen en Brussel meer op de fiets te krijgen.

Reglement Go With The Velo | MAANDELIJKSE GIVE AWAYS

Organisatie

Cera CV, Muntstraat 1 3000 Leuven is de organisator van de wedstrijd. De organisator doet voor het ontwikkelen van de wedstrijd en het opzetten en verwerken van de gegevens van de wedstrijd een beroep op het Go With The Velo campagneteam.

De wedstrijd loopt van januari tot september 2020, telkens een week vanaf de 14de van de maand en meer concreet volgens cfr 2.4. De extra give away met buff's van WOWOW loopt slechts 24 uur en is hierbij een uitzondering om op de Corona actualiteit in te spelen.

2. Voorwaarden voor deelname

2.1. Aan de wedstrijd kan je deelnemen zonder aankoopverplichting.

2.2 Alleen natuurlijke personen met verblijfplaats in België kunnen deelnemen. Personen die meewerken aan de organisatie van deze wedstrijd, zowel van Cera CV als van de KBC-groep of Mobiel 21, kunnen niet deelnemen.

2.3 Er is maar één deelname mogelijk per persoon en per adres. Bij meerdere deelnames gelden alleen de resultaten van de eerste deelname. De organisatoren kunnen op ieder moment aan de deelnemers vragen om hun identiteit te bewijzen.

2.4 Je kan enkel deelnemen via een reactie onder het betreffende publieke bericht op de Go With The Velo facebookpagina of instagramaccount in de hieronder vermelde periodes. De reactie moet een antwoord zijn op de vraag :

 • 14 tot 31 januari 2020: “Tag een fietsheld waarmee je graag de koude trotseert en maak kans op 2 paar fietswanten!” > Bekendmaking van 10 winnaars op 3 februari 2020.
 • 14 tot 21 februari 2020: “Tag een fietser die graag gezien wordt en maak kans op 2 lovelights!” > Bekendmaking van 10 winnaars op 24 februari 2020.
 • 14 tot 21 maart 2020: “Tag een fietser die wat extra warmte op de fiets kan gebruiken en maak kans op 2 wollen buff's van VAUDE!” > Bekendmaking van 10 winnaars op 23 maart 2020.
 • 25 maart 12u tot 26 maart 12u 2020: "Ben of ken jij een zorgverlener die naar het werk fietst? @WOWOW geeft 50 buff’s weg als extra steun voor onderweg! Tag wie er volgens jou eentje verdient en maak kans op 2 buff’s voor jou en je favoriete zorgverlener." > Bekendmaking van 25 winnaars op 26 maart.
 • 14 tot 21 april 2020: “Tag een felle fietser en maak kans op 2 monkeylights!” > Bekendmaking van 10 winnaars op 22 april 2020.
 • 10 tot 17 mei 2020: “Tag een dappere mama op de fiets en maak kans op fluohesjes van WOWOW voor haar en haar kids!” > Deze Give Away wordt zowel op de kanalen van Go With The velo als Ferm georganiseerd. Beide organisatoren maken ieder maximum 50 winnaars bekend via hun kanalen op 18 mei 2020.
 • 14 tot 21 juni 2020: Omwille van productieproblemen als gevolg van Corona wordt er in de maand juni geen give away georganiseerd.
 • 14 tot 21 juli 2020: “Tag een fietser waar je graag mee gaat shoppen en maak kans op 2 waterdichte fietstassen van VAUDE!” > Bekendmaking van 10 winnaars op 27 juli 2020.
 • 14 tot 21 augustus 2020: “Tag een fietser die zich klaar maakt voor het nieuwe schooljaar en maak kans op 2 rugzakovertrekken van WOWOW!” > Bekendmaking van 10 winnaars op 24 augustus 2020.
 • 14 tot 21 september 2020: “Tag een leerkracht die naar school fietst en maak kans op spaakreflectoren van WOWOW voor zijn of haar klas!” > Bekendmaking van 7 winnaars op 22 september 2020.

Het antwoord mag vergezeld zijn van een foto of video. Tag hierbij je fietsmaatje en like de sociale mediapagina’s van Go With The Velo. De deelnemers mogen in hun reacties geen teksten, foto’s, filmpjes of enig ander materiaal gebruiken die een inbreuk kunnen plegen op of afbreuk kunnen doen aan intellectuele rechten in het kader van deze wedstrijd, en in het bijzonder om de geposte teksten, foto’s, filmpjes of enig ander materiaal van de deelnemers samen met de naam van de deelnemers te plaatsen op de Facebook-, Twitter- en/of Instagrampagina Go With The Velo of Cera. Dit gebruik wordt beperkt tot een periode van één jaar na het beëindigen van deze wedstrijd. Zover vereist is, doen de deelnemers afstand van alle mogelijke rechten die een wet of enige andere dwingende bepaling hen ter zake toekent.

2.5 Na afloop van de wedstrijdperiode kiest een jury, bestaande uit medewerkers van de organisatoren, uit de deelnemers het vernoemde aantal (cfr 2.4) winnaars per wedstrijd op basis van het meest leuke en originele karakter van het gedeelde verhaal. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.

3. Prijs

3.1. De prijzenpot bestaat uit de hierboven vernoemde materialen (cfr 2.4).

3.2. De prijs die gewonnen wordt, kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

3.3. De organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn niet aansprakelijk voor incidenten die voortkomen uit de aanvaarding en het gebruik van de prijs door de winnaar. Voormelde personen kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

3.4. De organisatoren brengen de winnaar via een reactie op Facebook of Instagram op de hoogte: Als de winnaar niet reageert binnen 1 week na die kennisgeving, vervalt zijn recht op de prijs definitief. De prijs is dan terug beschikbaar voor de organisatoren.

3.5. De organisatoren, de door haar bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies) bij toezending van de prijs aan een winnaar.

4. Intellectuele rechten

De winnaars geven de kosteloze toestemming om hun naam te gebruiken, inclusief publiek te maken via alle middelen en media, voor alle publicitaire doeleinden die betrekking hebben op deze wedstrijd. Dit gebruik wordt beperkt tot een periode van één jaar na het einde van deze wedstrijd. De winnaars doen afstand van alle mogelijke rechten die een wet of enige andere dwingende bepaling hen hierrond toekent. In sommige gevallen nemen de organisatoren bij de overhandiging van de prijs een aantal foto’s. In die gevallen geldt het voorgaande ook voor deze foto’s.

5. Sancties bij misbruik of inbreuken

In geval van misbruik, misleiding, bedrog (bv. deelnemen met ongeldige of vervalste persoonsgegevens) of inbreuk op dit reglement, hebben de organisatoren het recht om de betrokken deelnemer uit te sluiten. De deelnemer kan hierbij geen rechten doen gelden ten aanzien van de organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers. De organisatoren hebben in die gevallen ook het recht om: (i) de teruggave te vorderen van een eventueel al overhandigde prijs, en Internal (ii) een schadevergoeding te eisen voor de door de organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers geleden schade (inclusief imagoschade).

6. Klachten

Elke klacht in verband met de wedstrijd moet binnen de 7 werkdagen na de feiten naar het volgende e-mailadres gestuurd worden: stephanie.desmet@cera.coop. De organisatoren behandelen enkel de klachten die via e-mail naar het eerder vernoemde adres en binnen die termijn ingediend zijn. De organisatoren beoordelen de klacht en doen er een definitieve uitspraak over.

7. Persoonsgegevens

De organisatoren gebruiken de gegevens die via deze wedstrijd verzameld worden om te controleren of je voldoet aan de deelnamevoorwaarden en voor de levering van de prijs als je gewonnen hebt. Meer informatie over uw rechten, de aanspreekpunten in verband met privacy en de bewaartermijn van de gegevens vindt u in de algemene privacyverklaring van Cera CV. U vindt ze op https://www.cera.coop/nl/Particulieren/Over-Cera/Privacy.

8. Aanvaarding reglement

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement en met de beslissingen die de organisatoren in verband met de wedstrijd nemen.

9. Wijziging of annulering van de wedstrijd

9.1. De organisatoren kunnen de looptijd van de wedstrijd wijzigen, de invulling van de wedstrijd wijzigen of de wedstrijd volledig stopzetten, wanneer organisatorische of uitzonderlijke omstandigheden dit rechtvaardigen. Als er wijzigingen zijn, zullen de organisatoren deze verwerken in een aangepast wedstrijdreglement. De organisatoren zullen dit bekend maken via de gebruikte en gepaste kanalen.

9.2. De organisatoren, noch bij de wedstrijd betrokken derden noch hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn aansprakelijk voor de stopzetting of wijziging van de wedstrijd. Die beperking geldt niet voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatoren, de betrokken derden of een van hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers.

10. Aansprakelijkheid

De organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers, kunnen in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook. Dit geldt ook voor technische onderbrekingen of gebreken, voor vertragingen in het internetverkeer of verlies of beschadiging van verstuurde gegevens, of voor uitsluitingen van de wedstrijd. Die beperking geldt niet voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatoren, de betrokken derden of één van hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers.

11. Communicatie

De organisatoren zijn niet verplicht om op een andere manier over de wedstrijd te communiceren dan in dit wedstrijdreglement is bepaald.

12. Diverse bepalingen

12.1 De deelnemer doet uitdrukkelijk afstand van elk recht om de geldigheid of de bewijswaarde van per e-mail verstuurde informatie en/of berichten aan te vechten louter omdat ze per e-mail verstuurd zijn. Dit staat los van het recht van de deelnemer om bewijs van het tegendeel te leveren.

12.2 Als de rechter een bepaling van dit reglement ongeldig of niet afdwingbaar zou verklaren, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. Indien nodig wordt voorzien in een geldige, inhoudelijk vergelijkbare vervangende bepaling.

12.3 Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting zijn de Belgische rechtbanken bevoegd. Verantwoordelijk uitgever: Cera CV, Munstraat 1, 3000 Leuven.

Reglement Go With The Velo | GIVE AWAY #CeraGram

Organisatie

Cera CV, Muntstraat 1 3000 Leuven is de organisator van de wedstrijd. De organisator doet voor het ontwikkelen van de wedstrijd en het opzetten en verwerken van de gegevens van de wedstrijd een beroep op het Go With The Velo campagneteam.

De wedstrijd loopt van 1 juni tot 1 september 2020.

2. Voorwaarden voor deelname

2.1. Aan de wedstrijd kan je deelnemen zonder aankoopverplichting.

2.2 Alleen natuurlijke personen met verblijfplaats in België kunnen deelnemen. Personen die meewerken aan de organisatie van deze wedstrijd, zowel van Cera CV als van de KBC-groep of Mobiel 21, kunnen niet deelnemen.

2.3 Er is maar één deelname mogelijk per persoon. Bij meerdere deelnames gelden alleen de resultaten van de eerste deelname. De organisatoren kunnen op ieder moment aan de deelnemers vragen om hun identiteit te bewijzen.

2.4 Je kan enkel deelnemen door een leuke fietsfoto te plaatsen op je eigen publieke instagramprofiel met vermelding #ceragram in de tekst die je bij de foto plaatst. Zo ontvangen wij je deelname en kunnen we je contacteren indien je gewonnen hebt.

De deelnemers mogen in hun deelname geen teksten, foto’s of enig ander materiaal gebruiken die een inbreuk kunnen plegen op of afbreuk kunnen doen aan intellectuele rechten in het kader van deze wedstrijd.

Door deelname aan deze wedstrijd stem je ermee in dat Go With The Velo je deelnemende foto gebruikt voor promotie van de campagne. Dit gebruik wordt beperkt tot een periode van één jaar na het beëindigen van de wedstrijd. Zover vereist is, doen de deelnemers afstand van alle mogelijke rechten die een wet of enige andere dwingende bepaling hen ter zake toekent.

2.5 Na afloop van de wedstrijdperiode kiest een jury, bestaande uit medewerkers van de organisatoren, uit de deelnemers 100 winnaars op basis van het meest leuke en originele karakter onder de deelnemende foto's. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.

3. Prijs

3.1. De prijzenpot bestaat uit 100 rugzakovertrekken van WOWOW met bedrukte branding van Go With The Velo. Iedere winnaar wint 1 rugzakovertrek.

3.2. De prijs die gewonnen wordt, kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

3.3. De organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn niet aansprakelijk voor incidenten die voortkomen uit de aanvaarding en het gebruik van de prijs door de winnaar. Voormelde personen kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

3.4. De organisatoren brengen de winnaar op de hoogte via een reactie op hun deelnemende post: Als de winnaar niet reageert binnen die werkweek na die kennisgeving, vervalt zijn recht op de prijs definitief. De prijs is dan terug beschikbaar voor de organisatoren.

3.5. De organisatoren, de door haar bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies) bij toezending van de prijs aan een winnaar.

4. Intellectuele rechten

De winnaars geven de kosteloze toestemming om hun naam te gebruiken, inclusief publiek te maken via alle middelen en media, voor alle publicitaire doeleinden die betrekking hebben op deze wedstrijd. Dit gebruik wordt beperkt tot een periode van één jaar na het einde van deze wedstrijd. De winnaars doen afstand van alle mogelijke rechten die een wet of enige andere dwingende bepaling hen hierrond toekent. In sommige gevallen nemen de organisatoren bij de overhandiging van de prijs een aantal foto’s. In die gevallen geldt het voorgaande ook voor deze foto’s.

5. Sancties bij misbruik of inbreuken

In geval van misbruik, misleiding, bedrog (bv. deelnemen met ongeldige of vervalste persoonsgegevens) of inbreuk op dit reglement, hebben de organisatoren het recht om de betrokken deelnemer uit te sluiten. De deelnemer kan hierbij geen rechten doen gelden ten aanzien van de organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers. De organisatoren hebben in die gevallen ook het recht om: (i) de teruggave te vorderen van een eventueel al overhandigde prijs, en Internal (ii) een schadevergoeding te eisen voor de door de organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers geleden schade (inclusief imagoschade).

6. Klachten

Elke klacht in verband met de wedstrijd moet binnen de 7 werkdagen na de feiten naar het volgende e-mailadres gestuurd worden: stephanie.desmet@cera.coop. De organisatoren behandelen enkel de klachten die via e-mail naar het eerder vernoemde adres en binnen die termijn ingediend zijn. De organisatoren beoordelen de klacht en doen er een definitieve uitspraak over.

7. Persoonsgegevens

De organisatoren gebruiken de gegevens die via deze wedstrijd verzameld worden om te controleren of je voldoet aan de deelnamevoorwaarden en voor de levering van de prijs als je gewonnen hebt. Meer informatie over uw rechten, de aanspreekpunten in verband met privacy en de bewaartermijn van de gegevens vindt u in de algemene privacyverklaring van Cera CV. U vindt ze op https://www.cera.coop/nl/Particulieren/Over-Cera/Privacy.

8. Aanvaarding reglement

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement en met de beslissingen die de organisatoren in verband met de wedstrijd nemen.

9. Wijziging of annulering van de wedstrijd

9.1. De organisatoren kunnen de looptijd van de wedstrijd wijzigen, de invulling van de wedstrijd wijzigen of de wedstrijd volledig stopzetten, wanneer organisatorische of uitzonderlijke omstandigheden dit rechtvaardigen. Als er wijzigingen zijn, zullen de organisatoren deze verwerken in een aangepast wedstrijdreglement. De organisatoren zullen dit bekend maken via de gebruikte en gepaste kanalen.

9.2. De organisatoren, noch bij de wedstrijd betrokken derden noch hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn aansprakelijk voor de stopzetting of wijziging van de wedstrijd. Die beperking geldt niet voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatoren, de betrokken derden of een van hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers.

10. Aansprakelijkheid

De organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers, kunnen in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook. Dit geldt ook voor technische onderbrekingen of gebreken, voor vertragingen in het internetverkeer of verlies of beschadiging van verstuurde gegevens, of voor uitsluitingen van de wedstrijd. Die beperking geldt niet voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatoren, de betrokken derden of één van hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers.

11. Communicatie

De organisatoren zijn niet verplicht om op een andere manier over de wedstrijd te communiceren dan in dit wedstrijdreglement is bepaald.

12. Diverse bepalingen

12.1 De deelnemer doet uitdrukkelijk afstand van elk recht om de geldigheid of de bewijswaarde van per e-mail verstuurde informatie en/of berichten aan te vechten louter omdat ze per e-mail verstuurd zijn. Dit staat los van het recht van de deelnemer om bewijs van het tegendeel te leveren.

12.2 Als de rechter een bepaling van dit reglement ongeldig of niet afdwingbaar zou verklaren, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. Indien nodig wordt voorzien in een geldige, inhoudelijk vergelijkbare vervangende bepaling.

12.3 Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting zijn de Belgische rechtbanken bevoegd. Verantwoordelijk uitgever: Cera CV, Munstraat 1, 3000 Leuven.

Reglement Wedstrijd Go With The Velo | Winactie: Coole helmstickers, ontworpen door Eva Mouton en Hanne Luyten

Reglement Wedstrijd Go With The Velo via het Instagram account van @gowiththevelo.be

Winactie: Coole helmstickers, ontworpen door Eva Mouton en Hanne Luyten

Artikel 1: Omschrijving van de wedstrijd

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cera, met maatschappelijke zetel in de Muntstraat 1 in 3000 Leuven, met ondernemingsnummer 0403.581.960, organiseert een wedstrijd voor haar volgers op het Instagram account @gowiththevelo.be (sociale media) via een Instagram post gepubliceerd op 3 maart 2021. De wedstrijd bestaat erin om een foto te delen op Instagram, en één of meerdere tips te delen rond fietsveiligheid. Daarnaast dient de deelnemer de #Gowiththevelo te gebruiken en @gowiththevelo.be te taggen. De deelnemers moeten bovendien volger zijn van het Instagram account @gowiththevelo.be op het moment van de wedstrijd. Zie verder. Cera zal toezien op het regelmatige verloop van de wedstrijd, op een juiste toepassing van het reglement, op het aanwijzen van de winnaars en het toewijzen van de prijzen. Tegen haar beslissing is geen verhaal mogelijk.

Artikel 2: Tijdsschema

De wedstrijd loopt van 03/3/2021 tot en met 19/3/2021 en de bekendmaking van de winnaar volgt in de week van 22 maart 2021. Cera behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, uit te breiden, in te korten of in te trekken, zonder gehouden te zijn tot enige redengeving of verbintenis.

Artikel 3: Inzendingen

Deelname aan de wedstrijd kan enkel via Instagram (met de #gowiththevelo.be en door @gowiththevelo.be te taggen). Inzendingen per post, per e-mail enz. worden niet aanvaard. Cera is niet aansprakelijk voor technische onderbrekingen en vertragingen in het internetverkeer, die verlies of beschadiging van verstuurde gegevens of laattijdige deelname tot gevolg zouden hebben. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk- spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege de organisator. Niet-voorziene geschillen worden behandeld door de jury van de wedstrijd, van wie de uitspraak bindend is. De jury is samengesteld uit personeelsleden van Cera. Enkel personen die op het moment van de wedstrijd volger zijn van @gowiththevelo.be, kunnen deelnemen. Alleen natuurlijke personen met verblijfplaats in België kunnen deelnemen. Elke deelnemer kan meerdere keren deelnemen, maar men kan slechts één keer winnen. Deelnemen aan de wedstrijd is gratis. De wedstrijdopgave bestaat erin: • een foto te delen op Instagram, en één of meerdere tips te delen rond fietsveiligheid. Daarnaast dient de deelnemer de #Gowiththevelo te gebruiken en @gowiththevelo.be te taggen. De deelnemers moeten bovendien het Instagram account @gowiththevelo.be volgen op het moment van de wedstrijd. De deelnemers mogen in hun post geen teksten, foto’s, filmpjes of enig ander materiaal gebruiken die een inbreuk kunnen plegen op of afbreuk kunnen doen aan intellectuele rechten in het kader van deze wedstrijd.

Artikel 4: Persoonsgegevens

De organisatoren gebruiken de gegevens die via deze wedstrijd verzameld worden om te controleren of je voldoet aan de deelnamevoorwaarden en voor de levering van de prijs als je gewonnen hebt. Meer informatie over uw rechten, de aanspreekpunten in verband met privacy en de bewaartermijn van de gegevens vindt u in de algemene privacyverklaring van Cera CV. U vindt ze op https://www.cera.coop/nl/Particulieren/Over-Cera/Privacy.

Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer persoonsgegevens door aan de organisator, Cera. Door zijn/haar persoonsgegevens te verstrekken geeft de deelnemer aan Cera de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor onder meer volgende doelstellingen: deelnemers op de hoogte houden van de kalender en activiteiten van Cera en, in het bijzonder, van het verloop van de wedstrijd en identificatie van de winnaar(s), aanbieden van diensten of beheer van bestanden. Cera kan de doorgegeven persoonsgegevens ook gebruiken voor direct marketing doeleinden. Cera handelt hierbij steeds volledig in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden door Cera niet doorgegeven aan derden. De bedoelde persoonsgegevens omvatten naam, voornaam en adresgegevens van de deelnemer en mogelijke andere gegevens die nadien verwerkt worden. De deelnemer kan zich te allen tijde, kosteloos en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor bovenvermelde doeleinden en/of zijn/haar toestemming terug intrekken via mail (info@cera.coop) of per brief (Cera CVBA, t.a.v. de juridische dienst, Muntstraat 1, 3000 Leuven). Iedere deelnemer beschikt daarnaast over een recht op inzage, een recht op correctie en een recht op gegevenswissing. Deze rechten kunnen worden ingewilligd op eenvoudig schriftelijk verzoek (via mail of per brief, cf. supra). De deelnemer die de gedeeltelijke of integrale verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de wedstrijd aanvaardt dat zijn/haar deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de deelnemerslijst kan worden opgenomen.

Artikel 5: Beoordeling

Voor een geldige deelname moeten alle stappen uit de wedstrijdopgave vervuld zijn. Na afloop van de wedstrijdperiode kiest een jury 5 winnaars op basis van het meest leuke en originele karakter onder de deelnemende foto's. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.

Artikel 6: Prijzenpot

De wedstrijdprijzen zijn 5 stickervellen met helmstickers, ontworpen door Eva Mouton en Hanne Luyten. Cera kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebreken aan de prijzen. De prijzen zijn niet overdraagbaar, noch inwisselbaar, noch uitbetaalbaar in geld, noch uitbreidbaar, noch aanpasbaar en mogen niet doorgegeven of verkocht worden aan derden. De prijzen worden niet vervangen ingeval van verlies of verstrijken van de uiterste geldigheidsdatum. De deelnemende is volger van het Instagram account @gowiththevelo.be.

Artikel 7: Prijsuitreiking

Na afloop van de wedstrijd wordt de winnaar via een Instagram bericht persoonlijk gecontacteerd. Als de winnaar niet reageert binnen 1 maand na de kennisgeving, vervalt zijn recht op de prijs definitief. De prijs is dan terug beschikbaar voor de organisatoren.

Artikel 8: Instemming met het huidige reglement

Elke deelnemer wordt geacht de deelnemingsvoorwaarden te kennen en alle artikels van dit reglement onvoorwaardelijk te aanvaarden. De organisator kan het wedstrijdreglement wijzigen door hiervan melding te maken op de website www.cera.coop, indien bijzondere omstandigheden of het correcte verloop van de wedstrijd dit vereisen. Ingeval de deelnemer minderjarig is, gaat Cera er tot het bewijs van het tegendeel van uit dat alle toestemmingen en goedkeuringen, gegeven in het kader van deze wedstrijd, door de wettelijke vertegenwoordigers zijn gegeven. Het huidige reglement kan gratis gedownload worden via de website www.cera.coop.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Cera, of elke andere tussenkomende natuurlijke of rechtspersoon, kan niet aansprakelijk worden gesteld indien ingeval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden worden gewijzigd, of indien de gewonnen prijs niet, geheel of gedeeltelijk, uitgevoerd zou kunnen worden. Cera behoudt zich het recht voor deze wedstrijd, het verloop of de prijs te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van haar wil dit rechtvaardigen. Cera kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, als gevolg van omstandigheden buiten haar wil om, de wedstrijd of de prijs zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd. Cera kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs. Aldus sluit Cera onder andere haar aansprakelijkheid uit voor technische onderbrekingen en vertragingen in het internetverkeer, die verlies of beschadiging van verstuurde gegevens of laattijdige deelname tot gevolg zouden hebben en voor druk-, spel-, of andere fouten.

Artikel 10: Geschillenregeling

Ingeval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of ingeval van betwisting, kan Cera elke noodzakelijke beslissing nemen om de goede werking van deze wedstrijd te verzekeren. De beslissingen van Cera zijn soeverein en zonder verhaal. De eventuele nietigheid van een bepaling van het huidige reglement zal de geldigheid van de andere bepalingen niet aantasten. De titels van de artikels van dit reglement hebben als enig doel de leesbaarheid van het reglement te vergemakkelijken. Ingeval van moeilijkheden inzake de interpretatie van de titels en clausules, zullen de titels niet bepalend zijn voor de inhoud van de clausules van dit reglement. Deze wedstrijd is onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.