Reglement

Reglement Go With The Velo-wedstrijden

1. Organisatie en wedstrijdperiode

1.1 Cera cvba, Muntstraat 1 3000 Leuven is de organisator van de wedstrijd. De organisator doet voor het ontwikkelen van de wedstrijd en het opzetten en verwerken van de gegevens van de wedstrijd een beroep op het Go With The Velo campagneteam.

1.2 De wedstrijd loopt wekelijks van vrijdag tot en met woensdag en meer concreet:

 • van vrijdag 5 juli tot en met dinsdag 9 juli -> bekendmaking op woensdag 10 juli
 • van vrijdag 12 juli tot en met dinsdag 16 juli -> bekendmaking op woensdag 17 juli
 • van vrijdag 19 juli tot en met dinsdag 23 juli -> bekendmaking op woensdag 24 juli
 • van vrijdag 26 juli tot en met dinsdag 30 juli -> bekendmaking op woensdag 31 juli

2. Voorwaarden voor deelname

2.1. Aan de wedstrijd kan je deelnemen zonder aankoopverplichting.

2.2 Alleen natuurlijke personen met verblijfplaats in België kunnen deelnemen. Personen die meewerken aan de organisatie van deze wedstrijd, zowel van Cera cvba als van de KBC-groep of Mobiel 21, kunnen niet deelnemen.

2.3 Er is maar één deelname mogelijk per persoon. Bij meerdere deelnames gelden alleen de resultaten van de eerste deelname. De organisatoren kunnen op ieder moment aan de deelnemers vragen om hun identiteit te bewijzen.

2.4 Je kan enkel deelnemen via een reactie onder de Facebook post van de Go With The Velo Facebookpagina in de vermelde periodes cfr 1.2. (hierboven). De reactie moet een antwoord zijn op de vraag :

 • van vrijdag 5 juli tot en met dinsdag 9 juli -> Wie is de leukste trapper die je kent?
 • van vrijdag 12 juli tot en met dinsdag 16 juli -> Voor wie draaien jouw wielen rond?
 • van vrijdag 19 juli tot en met dinsdag 23 juli -> Met welke snelle wil jij een toereke doen?
 • van vrijdag 26 juli tot en met dinsdag 30 juli -> Yolo! Met wie pak jij al eens graag de velo?

Het antwoord mag vergezeld zijn van een foto of video. Tag hierbij je fietsmaatje en like de Facebookpagina’s van Cera en Go With The Velo. De deelnemers mogen in hun reacties geen teksten, foto’s, filmpjes of enig ander materiaal gebruiken die een inbreuk kunnen plegen op of afbreuk kunnen doen aan intellectuele rechten in het kader van deze wedstrijd, en in het bijzonder om de geposte teksten, foto’s, filmpjes of enig ander materiaal van de deelnemers samen met de naam van de deelnemers te plaatsen op de Facebook-, Twitter- en/of Instagrampagina van Cera en Go With The Velo. Dit gebruik wordt beperkt tot een periode van één jaar na het beëindigen van deze wedstrijd. Zover vereist is, doen de deelnemers afstand van alle mogelijke rechten die een wet of enige andere dwingende bepaling hen ter zake toekent.

2.5 Na afloop van de wedstrijdperiode kiest een jury, bestaande uit medewerkers van de organisatoren, uit de deelnemers maximum 10 winnaars per wedstrijd op basis van het meest leuke en originele karakter van het gedeelde verhaal. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.

3. Prijs

3.1. De volledige prijzenpot bestaat uit Go With The Velo goodies waaronder minstens een t-shirt, twee fietsplaatjes en 5 postkaartjes. Iedere winnaar wint één goodiebag.

3.2. De prijs die gewonnen wordt, kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

3.3. De organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn niet aansprakelijk voor incidenten die voortkomen uit de aanvaarding en het gebruik van de prijs door de winnaar. Voormelde personen kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

3.4. De organisatoren brengen de winnaar via een reactie op Facebook op de hoogte: Als de winnaar niet reageert binnen 1 week na die kennisgeving, vervalt zijn recht op de prijs definitief. De prijs is dan terug beschikbaar voor de organisatoren.

3.5. De organisatoren, de door haar bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies) bij toezending van de prijs aan een winnaar.

4. Intellectuele rechten

De winnaars geven de kosteloze toestemming om hun naam te gebruiken, inclusief publiek te maken via alle middelen en media, voor alle publicitaire doeleinden die betrekking hebben op deze wedstrijd. Dit gebruik wordt beperkt tot een periode van één jaar na het einde van deze wedstrijd. De winnaars doen afstand van alle mogelijke rechten die een wet of enige andere dwingende bepaling hen hierrond toekent. In sommige gevallen nemen de organisatoren bij de overhandiging van de prijs een aantal foto’s. In die gevallen geldt het voorgaande ook voor deze foto’s.

5. Sancties bij misbruik of inbreuken

In geval van misbruik, misleiding, bedrog (bv. deelnemen met ongeldige of vervalste persoonsgegevens) of inbreuk op dit reglement, hebben de organisatoren het recht om de betrokken deelnemer uit te sluiten. De deelnemer kan hierbij geen rechten doen gelden ten aanzien van de organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers. De organisatoren hebben in die gevallen ook het recht om: (i) de teruggave te vorderen van een eventueel al overhandigde prijs, en Internal (ii) een schadevergoeding te eisen voor de door de organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers geleden schade (inclusief imagoschade).

6. Klachten

Elke klacht in verband met de wedstrijd moet binnen de 7 werkdagen na de feiten naar het volgende e-mailadres gestuurd worden: stephanie.desmet@cera.coop. De organisatoren behandelen enkel de klachten die via e-mail naar het eerder vernoemde adres en binnen die termijn ingediend zijn. De organisatoren beoordelen de klacht en doet er een definitieve uitspraak over.

7. Persoonsgegevens

De organisatoren gebruiken de gegevens die via deze wedstrijd verzameld worden om te controleren of je voldoet aan de deelnamevoorwaarden en voor de levering van de prijs als je gewonnen hebt. Meer informatie over uw rechten, de aanspreekpunten in verband met privacy en de bewaartermijn van de gegevens vindt u in de algemene privacyverklaring van Cera. U vindt ze op https://www.cera.coop/nl/Particulieren/Over-Cera/Privacy.

8. Aanvaarding reglement

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement en met de beslissingen die de organisatoren in verband met de wedstrijd nemen.

9. Wijziging of annulering van de wedstrijd

9.1. De organisatoren kunnen de looptijd van de wedstrijd wijzigen, de invulling van de wedstrijd wijzigen of de wedstrijd volledig stopzetten, wanneer organisatorische of uitzonderlijke omstandigheden dit rechtvaardigen. Als er wijzigingen zijn, zullen de organisatoren deze verwerken in een aangepast wedstrijdreglement. De organisatoren zullen dit bekend maken via de gebruikte en gepaste kanalen.

9.2. De organisatoren, noch bij de wedstrijd betrokken derden noch hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn aansprakelijk voor de stopzetting of wijziging van de wedstrijd. Die beperking geldt niet voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatoren, de betrokken derden of een van hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers.

10. Aansprakelijkheid

De organisatoren, de bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers, kunnen in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook. Dit geldt ook voor technische onderbrekingen of gebreken, voor vertragingen in het internetverkeer of verlies of beschadiging van verstuurde gegevens, of voor uitsluitingen van de wedstrijd. Die beperking geldt niet voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatoren, de betrokken derden of één van hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers.

11. Communicatie

De organisatoren zijn niet verplicht om op een andere manier over de wedstrijd te communiceren dan in dit wedstrijdreglement is bepaald.

12. Diverse bepalingen

12.1 De deelnemer doet uitdrukkelijk afstand van elk recht om de geldigheid of de bewijswaarde van per e-mail verstuurde informatie en/of berichten aan te vechten louter omdat ze per e-mail verstuurd zijn. Dit staat los van het recht van de deelnemer om bewijs van het tegendeel te leveren.

12.2 Als de rechter een bepaling van dit reglement ongeldig of niet afdwingbaar zou verklaren, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. Indien nodig wordt voorzien in een geldige, inhoudelijk vergelijkbare vervangende bepaling.

12.3 Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting zijn de Belgische rechtbanken bevoegd. Verantwoordelijk uitgever: Cera cvba, Munstraat 1, 3000 Leuven.

Reglement Go With The Velo projectoproep

Artikel 1. — Deelnemen

Cera, KBC en Mobiel 21 willen zoveel mensen op de fiets krijgen in Vlaanderen en Brussel. Hiertoe lanceren deze drie partners de projectoproep 'Go With The Velo'.

Deelname aan deze projectoproep is gratis. Kosten voor het internetverkeer van en naar de Go With The Velo-website zijn voor rekening van de deelnemer(s).

Om geldig te kunnen deelnemen moet je een project indienen via www.gowiththevelo.be tussen 20 maart 2019 en 1 mei 2019.

De hoofdindiener kan zowel een individu, organisatie, bedrijf of feitelijke vereniging zijn. Indien het een individu betreft, dient deze persoon meerderjarig te zijn op het ogenblik van de indiening.

Door deelname aan deze projectoproep aanvaardt elke deelnemer zonder enig voorbehoud of beperking alle bepalingen van dit reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren (Cera, KBC, Mobiel 21) kunnen nemen.

De lijst van laureaten kan geen voorwerp uitmaken van betwisting.

Het reglement van toepassing op deze wedstrijd wordt gepubliceerd op de website www.gowiththevelo.be.

Go With The Velo kan het wedstrijdreglement wijzigen door hiervan melding te maken op deze site, indien bijzondere omstandigheden of het correcte verloop van de projectoproep dit vereisen.

Deelname aan deze projectoproep impliceert dat je volledig akkoord gaat met heel het reglement.

Artikel 2. — Deelnemingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen aan deze projectoproep:

- dien je een aanvraagformulier in via het digitale indienformulier op www.gowiththevelo.be tussen 20 maart 2019 en 1 mei 2019 (23.59 uur).

- de hoofdindiener(s) is / zijn woonachtig in Vlaanderen of Brussel

- de fietsinitiatieven dienen plaats te vinden tussen 1 juni 2019 en 31 juli 2019 in Vlaanderen of Brussel

- de fietsinitiatieven dienen zoveel mogelijk Vlamingen en Brusselaars van 16 tot 99 jaar in het zadel te helpen.

- per initiatiefnemer kan slechts 1 projectvoorstel worden ingediend.

Artikel 3. — verloop van de projectoproep

De Go With The Velo projectoproep verloopt in 3 fasen:

Fase 1: Indienen van de projectvoorstellen via www.gowiththevelo.be tussen 20 maart en 1 mei 2019

Fase 2: Selectie en bekendmaking van maximum 100 laureaten waarvan maximum 10 grote door een onafhankelijke jury

Fase 3: Uitvoering van de 100 initiatieven waarvan maximum 10 grote in Vlaanderen en Brussel

3.1. Fase 1 Indienen van de projectvoorstellen via www.gowiththevelo.be

De projectvoorstellen zijn enkel geldig indien ze ingediend worden via het hiertoe voorziene digitale indieningsformulier op www.gowiththevelo.be.

3.2. Fase 2: Selectie van maximum 100 laureaten waarvan maximum 10 grote door een onafhankelijke jury

Na een check op de deelnemingsvoorwaarden (cfr. Artikel 2), worden de dossiers voorgelegd aan een onafhankelijke jury. Elk dossier wordt door minstens drie juryleden gelezen en beoordeeld.

Tijdens het juryoverleg worden de definitieve laureaten gekozen.

 • Maximum 100 laureaten krijgen een steunbedrag van maximum 250 euro.
 • Uit deze groep worden 10 grote laureaten gekozen. Zij krijgen bovenop de 250 euro steun, nog maximum 1.000 euro extra. De grote 10 mogen ook een beroep doen op een ijsjeskar, frietkraam of ander voorstel van ontmoetingsmoment ter waarde van maximum 400 euro.

De selectiecriteria van de jury zijn:

 • Realistische haalbaarheid en communicatieskills van het initiatief
 • Het initiatief wordt tussen 1 juni en 31 juli 2019 verwezenlijkt
 • Het initiatief bereikt
 • Het initiatief zet zoveel mogelijk mensen van 16 tot 99 jaar aan tot fietsen
 • Het initiatief zet in op functionele fietsverplaatsingen

De jury heeft extra aandacht voor een aantal troeven:

 • Inzet op mobiliteitsproblemen (vb: leren fietsen, fietsherstel, fietsbezit,..)
 • Samenwerking tussen verschillende organisaties
 • Blijvende impact van het initiatief na onze steun
 • Aandacht voor kwetsbare doelgroepen
 • Aandacht voor grotere afstanden door combinatie fietsgebruik met openbaar of gedeeld vervoer

3.3 Fase 3: uitvoering van de 100 initiatieven waarvan maximum 10 grote in Vlaanderen en Brussel

Ten laatste op 20 mei worden de laureaten en niet-laureaten van de projectoproep Go With The Velo op de hoogte gebracht van de beslissing van de jury. Dit gebeurt per mail via het opgegeven e-mailadres in het projectdossier. De laureaten worden verwacht aanwezig te zijn op de prijsuitreiking van 28 mei te Leuven.

Ten laatste op 1 juni zullen de laureaten een overeenkomst ontvangen waarin de projectsteun bevestigd wordt. Dit gebeurt per mail via het opgegeven e-mailadres in het projectdossier.

Go With The Velo kan de toegekende steunbedragen enkel uitbetalen na de realisering van het fietsinitiatief (maw geen pre-financiering). Elke initiatiefnemer dient hiertoe een inhoudelijk verslag in te vullen en de nodige verantwoordingsstukken toe te voegen ter staving.

De toegewezen financiële steun wordt enkel besteed aan communicatie, vorming en catering, cfr het budget opgesteld in het projectvoorstel in fase 1, zoals goedgekeurd door de jury in fase 2.

Artikel 4. — Auteursrechten

De ingezonden beelden voor de projectoproep Go With The Velo kunnen door Cera, KBC en Mobiel 21 onbeperkt gebruikt worden in de verschillende communicatiedragers van Go With The Velo en zonder beperking in tijd, zonder dat hiervoor auteursrechten betaald moeten worden.

Deelnemers mogen alleen beelden insturen waarvan zij over alle auteursrechten beschikken. In die hoedanigheid moeten zij de goedkeuring hebben van alle derden die betrokken waren bij de opname van het ingezonden beeld en/of van derden die menen ten opzichte van hem/haar een recht van welke aard dan ook te kunnen uitoefenen.

Deelnemers garanderen dat hun inzendingen originele en onuitgegeven beelden zijn (het is verboden om bestaand werk te kopiëren). In het algemeen geeft iedere deelnemer aan de organisator de garantie dat er tegen geen enkel beeld beroep aangetekend kan worden, een actie ondernomen of klacht neergelegd kan worden naar aanleiding van het uitoefenen van overgedragen rechten.

Artikel 5. — Facebook / Instagram / website/ #gowiththevelo

Go With The Velo kan (een selectie van de) ingezonden beelden op haar sociale media plaatsen, waaronder Facebook, Instagram en www.gowiththevelo.be

Door het gebruik van #gowiththevelo op haar eigen communicatiekanalen dan wel op de kanalen van Go With The Velo verleent de deelnemer de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van Go With The Velo en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Go With TheVelo te verwerken, alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren. De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart Go With The Velo tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechterlijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

Artikel 6. — Verantwoordelijkheid

Go With The Velo is niet verantwoordelijk in geval van problemen met het internet die mogelijk kunnen leiden tot een laattijdige deelname, hetzij tot beschadiging of verlies of van ingezonden gegevens, en behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de projectoproep aan te passen, te verlengen of te annuleren.

Deelnemende laureaten voorzien bij de uitvoering van hun projecten in hun eigen verzekeringsdekking.

Artikel 7. — Privacy

Go With The Velo kan gebruik maken van e-mailadressen die ze ontvangen heeft om de geïnteresseerden aan de projectoproep te informeren over andere duurzame initiatieven van Cera, KBC en Mobiel 21.

De juridische voorschriften met betrekking tot de privacy worden in dit kader uiteraard in acht genomen.

Artikel 8. — Slotbepalingen

Go With The Velo kan de voorwaarden van deze projectoproep op ieder moment wijzigen en kan de projectoproep ook op ieder moment beëindigen.

Artikel 9. — Organisator: Cera, KBC en Mobiel 21

Go With The Velo is een initiatief van Cera, KBC en Mobiel 21 om Vlaanderen en Brussel meer op de fiets te krijgen.