Reglement

Reglement Go With The Velo projectoproep

Artikel 1. — Deelnemen

Cera, KBC en Mobiel 21 willen zoveel mensen op de fiets krijgen in Vlaanderen en Brussel. Hiertoe lanceren deze drie partners de projectoproep 'Go With The Velo'.

Deelname aan deze projectoproep is gratis. Kosten voor het internetverkeer van en naar de Go With The Velo-website zijn voor rekening van de deelnemer(s).

Om geldig te kunnen deelnemen moet je een project indienen via www.gowiththevelo.be tussen 20 maart 2019 en 1 mei 2019.

De hoofdindiener kan zowel een individu, organisatie, bedrijf of feitelijke vereniging zijn. Indien het een individu betreft, dient deze persoon meerderjarig te zijn op het ogenblik van de indiening.

Door deelname aan deze projectoproep aanvaardt elke deelnemer zonder enig voorbehoud of beperking alle bepalingen van dit reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren (Cera, KBC, Mobiel 21) kunnen nemen.

De lijst van laureaten kan geen voorwerp uitmaken van betwisting.

Het reglement van toepassing op deze wedstrijd wordt gepubliceerd op de website www.gowiththevelo.be.

Go With The Velo kan het wedstrijdreglement wijzigen door hiervan melding te maken op deze site, indien bijzondere omstandigheden of het correcte verloop van de projectoproep dit vereisen.

Deelname aan deze projectoproep impliceert dat je volledig akkoord gaat met heel het reglement.

Artikel 2. — Deelnemingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen aan deze projectoproep:

- dien je een aanvraagformulier in via het digitale indienformulier op www.gowiththevelo.be tussen 20 maart 2019 en 1 mei 2019 (23.59 uur).

- de hoofdindiener(s) is / zijn woonachtig in Vlaanderen of Brussel

- de fietsinitiatieven dienen plaats te vinden tussen 1 juni 2019 en 31 juli 2019 in Vlaanderen of Brussel

- de fietsinitiatieven dienen zoveel mogelijk Vlamingen en Brusselaars van 16 tot 99 jaar in het zadel te helpen.

- per initiatiefnemer kan slechts 1 projectvoorstel worden ingediend.

Artikel 3. — verloop van de projectoproep

De Go With The Velo projectoproep verloopt in 3 fasen:

Fase 1: Indienen van de projectvoorstellen via www.gowiththevelo.be tussen 20 maart en 1 mei 2019

Fase 2: Selectie en bekendmaking van maximum 100 laureaten waarvan maximum 10 grote door een onafhankelijke jury

Fase 3: Uitvoering van de 100 initiatieven waarvan maximum 10 grote in Vlaanderen en Brussel

3.1. Fase 1 Indienen van de projectvoorstellen via www.gowiththevelo.be

De projectvoorstellen zijn enkel geldig indien ze ingediend worden via het hiertoe voorziene digitale indieningsformulier op www.gowiththevelo.be.

3.2. Fase 2: Selectie van maximum 100 laureaten waarvan maximum 10 grote door een onafhankelijke jury

Na een check op de deelnemingsvoorwaarden (cfr. Artikel 2), worden de dossiers voorgelegd aan een onafhankelijke jury. Elk dossier wordt door minstens drie juryleden gelezen en beoordeeld.

Tijdens het juryoverleg worden de definitieve laureaten gekozen.

 • Maximum 100 laureaten krijgen een steunbedrag van maximum 250 euro.
 • Uit deze groep worden 10 grote laureaten gekozen. Zij krijgen bovenop de 250 euro steun, nog maximum 1.000 euro extra. De grote 10 mogen ook een beroep doen op een ijsjeskar, frietkraam of ander voorstel van ontmoetingsmoment ter waarde van maximum 400 euro.

De selectiecriteria van de jury zijn:

 • Realistische haalbaarheid en communicatieskills van het initiatief
 • Het initiatief wordt tussen 1 juni en 31 juli 2019 verwezenlijkt
 • Het initiatief bereikt
 • Het initiatief zet zoveel mogelijk mensen van 16 tot 99 jaar aan tot fietsen
 • Het initiatief zet in op functionele fietsverplaatsingen

De jury heeft extra aandacht voor een aantal troeven:

 • Inzet op mobiliteitsproblemen (vb: leren fietsen, fietsherstel, fietsbezit,..)
 • Samenwerking tussen verschillende organisaties
 • Blijvende impact van het initiatief na onze steun
 • Aandacht voor kwetsbare doelgroepen
 • Aandacht voor grotere afstanden door combinatie fietsgebruik met openbaar of gedeeld vervoer

3.3 Fase 3: uitvoering van de 100 initiatieven waarvan maximum 10 grote in Vlaanderen en Brussel

Ten laatste op 20 mei worden de laureaten en niet-laureaten van de projectoproep Go With The Velo op de hoogte gebracht van de beslissing van de jury. Dit gebeurt per mail via het opgegeven e-mailadres in het projectdossier. De laureaten worden verwacht aanwezig te zijn op de prijsuitreiking van 28 mei te Leuven.

Ten laatste op 1 juni zullen de laureaten een overeenkomst ontvangen waarin de projectsteun bevestigd wordt. Dit gebeurt per mail via het opgegeven e-mailadres in het projectdossier.

Go With The Velo kan de toegekende steunbedragen enkel uitbetalen na de realisering van het fietsinitiatief (maw geen pre-financiering). Elke initiatiefnemer dient hiertoe een inhoudelijk verslag in te vullen en de nodige verantwoordingsstukken toe te voegen ter staving.

De toegewezen financiële steun wordt enkel besteed aan communicatie, vorming en catering, cfr het budget opgesteld in het projectvoorstel in fase 1, zoals goedgekeurd door de jury in fase 2.

Artikel 4. — Auteursrechten

De ingezonden beelden voor de projectoproep Go With The Velo kunnen door Cera, KBC en Mobiel 21 onbeperkt gebruikt worden in de verschillende communicatiedragers van Go With The Velo en zonder beperking in tijd, zonder dat hiervoor auteursrechten betaald moeten worden.

Deelnemers mogen alleen beelden insturen waarvan zij over alle auteursrechten beschikken. In die hoedanigheid moeten zij de goedkeuring hebben van alle derden die betrokken waren bij de opname van het ingezonden beeld en/of van derden die menen ten opzichte van hem/haar een recht van welke aard dan ook te kunnen uitoefenen.

Deelnemers garanderen dat hun inzendingen originele en onuitgegeven beelden zijn (het is verboden om bestaand werk te kopiëren). In het algemeen geeft iedere deelnemer aan de organisator de garantie dat er tegen geen enkel beeld beroep aangetekend kan worden, een actie ondernomen of klacht neergelegd kan worden naar aanleiding van het uitoefenen van overgedragen rechten.

Artikel 5. — Facebook / Instagram / website/ #gowiththevelo

Go With The Velo kan (een selectie van de) ingezonden beelden op haar sociale media plaatsen, waaronder Facebook, Instagram en www.gowiththevelo.be

Door het gebruik van #gowiththevelo op haar eigen communicatiekanalen dan wel op de kanalen van Go With The Velo verleent de deelnemer de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van Go With The Velo en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Go With TheVelo te verwerken, alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren. De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart Go With The Velo tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechterlijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

Artikel 6. — Verantwoordelijkheid

Go With The Velo is niet verantwoordelijk in geval van problemen met het internet die mogelijk kunnen leiden tot een laattijdige deelname, hetzij tot beschadiging of verlies of van ingezonden gegevens, en behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de projectoproep aan te passen, te verlengen of te annuleren.

Deelnemende laureaten voorzien bij de uitvoering van hun projecten in hun eigen verzekeringsdekking.

Artikel 7. — Privacy

Go With The Velo kan gebruik maken van e-mailadressen die ze ontvangen heeft om de geïnteresseerden aan de projectoproep te informeren over andere duurzame initiatieven van Cera, KBC en Mobiel 21.

De juridische voorschriften met betrekking tot de privacy worden in dit kader uiteraard in acht genomen.

Artikel 8. — Slotbepalingen

Go With The Velo kan de voorwaarden van deze projectoproep op ieder moment wijzigen en kan de projectoproep ook op ieder moment beëindigen.

Artikel 9. — Organisator: Cera, KBC en Mobiel 21

Go With The Velo is een initiatief van Cera, KBC en Mobiel 21 om Vlaanderen en Brussel meer op de fiets te krijgen.